Przedawnienia roszczeń


Zasady ogólne


Zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia (Art. 117 k.c.). O ile przepis szczególny nie stanowi inaczej (na przykład art. 554 k.c.), termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz, odsetki za zwłokę) – trzy lata (Art. 118 k.c.).

Bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń lub przed sądem polubownym, przedsięwziętą w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (Art. 123 k.c.)

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (…) albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym przedawnia się z upływem lat dziesięciu (…) (Art. 125 k.c.).

KONTAKT


SIEDZIBA:
Inkasso Plus Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
Tel: +48 327287700
Fax: +48 327287788
email:
info@inkasso-plus.pl
kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@inkasso-plus.pl
Nasi partnerzy: