Koszty sądowe i egzekucyjne


Wysokośc wpisu sądowego

Zasady naliczania kosztów sądowych w sprawach o zapłatę regulowane są przez Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 2005-07-28 r. (Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398), której Art. 13 stanowi, iż opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Artykuł 19 przedmiotowej ustawy po jej nowelizacji (Ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2007 r. nr 21, poz. 123)) stanowi, iż od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część od 5% wartości przedmiotu sporu, natomiast w przypadku postępowania upominawczego obowiązuje opłata w pełnej wysokości 5%.

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych,
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych,
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych,
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

Przykładowo dla roszczenia o wartości 6.000 PLN opłata sądowa wyniesie:
- 75 PLN dla postępowania nakazowego,
- 250 PLN dla postępowaniu uproszczonego,
- 300 PLN dla postępowania upominawczego (w razie rozpatrzenia sprawy w postępowaniu upominawczym sąd zwróci powodowi część uiszczonego wpisu).

Należy przy tym pamiętać, że większość spraw o zapłatę rozpatrywana jest w postępowaniu nakazowym, dla którego obowiązuje uprzywilejowana opłata w wysokości 1/4 całego wpisu.
KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO (KOSZTY ADWOKACKIE)

Prawo określa minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych. Stawki te są podstawą do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego.

Wartość przedmiotu sporuStawka minimalna
poniżej 500 zł90 zł
od 500 zł do 1500 zł270 zł
od 1500 zł do 5000 zł900 zł
od 5.000 zł do 10.000 zł1.800 zł
od 10.000 zł do 50.000 zł3.600 zł
od 50.000 zł do 200.000 zł5.400 zł
od 200.000 zł do 2.000.000 zł10.800 zł
od 2.000.000 zł do 5.000.000 zł15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł25.000 złKOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Zgodnie z brzmieniem art. 39 Ustawy komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w związku z prowadzona egzekucją i poniesionych z tytułu:
1) należności biegłych,
2) koszty ogłoszeń w pismach,
3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
5) koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 7, poza terenem rewiru komorniczego,
6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

Art. 40 Ustawy: "Na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 39, komornik może żądać zaliczki od strony, która wniosła o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia."

Art. 41 Ustawy: "Komornik obowiązany jest rozliczyć zaliczkę w terminie miesiąca od dnia poczynienia wydatków, na które była przeznaczona, i zwrócić jej nie wykorzystaną część".

"Za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową" (art. 45.2. Ustawy)."Cała opłata stosunkowa wynosi 15 % wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego" (art.49.1. Ustawy)

KONTAKT


PORTAL:
biuro.inkasso-plus.pl/status
SIEDZIBA:
Inkasso Plus Sp. z o. o.
ul. Sowińskiego 46
40-018 Katowice
Tel: +48 327287700
Fax: +48 327287788
email:
info@inkasso-plus.pl
kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@inkasso-plus.pl
Nasi partnerzy: